Regulamin sklepu

Poniższy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży obowiązujące w naszym sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.rbline.pl, prowadzonym przez RBLINE Bartosz Ryszka, Kępska 12, 45-130 Opole, NIP: 7542138394, REGON: 160340714. Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

Kontakt z Bartoszem Ryszką prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „RBLINE Bartosz Ryszka” jest możliwy pod adresem ul. Kępska 12, 45-130 Opole,
tel: +48 77 555 91 30 oraz
+48 796 224 537  e-mail
biuro@rbline.pl


1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU

Regulamin obowiązuje dla wszystkich zamówień składanych przez Konsumentów i Przedsiębiorców
za pośrednictwem naszego sklepu internetowego.

Konsumentem jest zgodnie z art. 22 Kodeksu cywilnego osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorcą jest zgodnie z art. 43 Kodeksu cywilnego osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta osoba fizyczna zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Inne lub uzupełniające Regulaminy i Ogólne Warunki Handlowe stosowane przez Przedsiębiorców
nie znajdują zastosowania – staną się one częścią umowy wyłącznie, gdy udzielimy na to wyraźnej, pisemnej zgody.


2. ZAWARCIE UMOWY

Umowa sprzedaży zostaje zawarta z RBLINE Bartosz Ryszka.

Prezentacja produktów w naszym sklepie internetowym stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. W celu złożenia oferty nabycia produktów należy złożyć zamówienie. Za pomocą mechanizmów dostępnych w naszym sklepie, mogą Państwo dodać wybrane przez siebie produkty do koszyka zakupowego i złożyć ofertę kupna. Koszyk zakupowy i wprowadzane
w formularzach dane można modyfikować przed złożeniem zamówienia, korzystając w tym celu z dostępnych funkcjonalności i komunikatów ukazujących się w trakcie procesu składania zamówienia.

Klikając na stronie z podsumowaniem zamówienia w przycisk potwierdzający i finalizujący zamówienie – składają Państwo zamówienie na produkty znajdujące się w koszyku. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo od nas wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie zamówienia i jego przyjęcie do realizacji. Wraz z otrzymaniem tej wiadomości zawarta zostaje umowa sprzedaży.


3. JĘZYK I ZASADY UTRWALANIA UMOWY

Umowę sprzedaży można zawrzeć w języku Polskim

Zachowujemy treść umowy i przesyłamy Państwu e-mailem dane dotyczące zamówienia oraz nasz Regulamin. Mogą Państwo także sprawdzić informacje dotyczące Państwa zamówień za pośrednictwem konta klienta. Regulamin udostępniany jest również na stronie internetowej naszego sklepu internetowego w sposób umożliwiający Państwu jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści.


Oferowane w sklepie produkty sprzedajemy wyłącznie w drodze wysyłkowej. Niestety nie ma możliwości odbioru osobistego.

Nie wysyłamy produktów do paczkomatów.

4. DOSTAWA PRODUKTÓW

Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem współpracujących z nami firm kurierskich. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdą Państwo w trakcie składania zamówienia oraz w specjalnej zakładce informacyjnej na stronie naszego sklepu.

5. PŁATNOŚCI

W naszym sklepie internetowym dostępne są dla Państwa następujące formy płatności:

  • Płatności elektroniczne (e-płatności) za pośrednictwem serwisu płatności internetowych.
  • Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
  • Płatność tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy naszego sklepu. W przypadku wyboru tej formy płatności – po dokonanym zamówieniu prześlemy Państwu za pośrednictwem wiadomości e-mail dane do realizacji przelewu. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu na naszym koncie pełnej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie.

    Szczegółowe informacje o możliwych sposobach dokonania zapłaty, w tym o zintegrowanych z naszym sklepem serwisach płatności internetowych i dostępnych rodzajach e-płatności oraz ewentualnych dodatkowych kosztach, prezentowane są w trakcie składania zamówienia oraz na stronie naszego sklepu w specjalnej zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności.

6. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsumentom przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z informacjami zawartymi w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego. Pozostałym przedsiębiorcom prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.


7. SZKODY POWSTAŁE PODCZAS TRANSPORTU

Dotyczy Konsumentów: W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty rzeczy w transporcie. Jeżeli zamówione produkty zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady opisanych w punkcie poniżej. Szybsze zgłoszenie stanowi jednak dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.


8.
ZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

1. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

1)     opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność,

2)     przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.

2. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

1)     nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

2)     występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że:

a)     nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

b)     przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

c)     publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;

3)     być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;

4)     być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie o którym mowa w ust 2, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 2 oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

4. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

5. Przedsiębiorca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową określonego w ust. 1, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

 

9. BRAK ZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ

Pierwsze roszczenie:

1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument w pierwszej kolejności może żądać jego naprawy lub wymiany.

2. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub przedsiębiorca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

3. Przy ocenie nadmierności kosztów dla sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

4. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której sprzedawca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi przedsiębiorca.

5. Konsument udostępnia przedsiębiorcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od konsumenta towar na swój koszt. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób zamontowania, jej dostarczenie byłoby nadmiernie utrudnione, zobowiązani są Państwo udostępnić nam rzecz w miejscu, w którym się ona znajduje.

 

Brak możliwości spełnienia pierwszego roszczenia:

6. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

1)     przedsiębiorca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową na podstawie pkt 9 ust 2,

2)     przedsiębiorca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. § pkt 9 ust 4,5,

3)     brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

4)     brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych jako „pierwsze roszczenie”,

5)     z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

7. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

8. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.

9. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

10. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

6. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

9a. RĘKOJMIA W RELACJI PRZEDSIĘBIORCA - PRZEDSIĘBIORCA

 

Uregulowań wskazanych w §9 nie stosujemy do umów sprzedaży zawartych z przedsiębiorcami. W stosunku do przedsiębiorców zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność naszego sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady rzeczy w stosunku do przedsiębiorców zostaje wyłączona.

 

10.  ZGŁASZANIE ROSZCZEŃ
Roszczenia można zgłosić:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@rbline.pl
  • na piśmie na adres: RBLINE Bartosz Ryszka, Kępska 12, 45-130 Opole

Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwą rzecz pod wskazany powyżej adres pocztowy. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób zamontowania, jej dostarczenie byłoby nadmiernie utrudnione, zobowiązani są Państwo udostępnić nam rzecz w miejscu, w którym się ona znajduje.

Informacje dotyczące ewentualnej dodatkowej gwarancji i jej szczegółowe warunki są zawsze dołączane
do produktu oraz dostępne na stronach informacyjnych sklepu internetowego.

Nasz serwis obsługi klienta jest do Państwa dyspozycji: od Poniedziałku do Piątku w godzinach
od 08:00 do 16:00


11. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

W celu korzystania z naszego sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu oraz składania zamówień niezbędne jest posiadanie urządzenia multimedialnego z zainstalowaną przeglądarką internetową i dostępem do sieci Internet oraz poczty elektronicznej. W ustawieniach przeglądarki zaleca się włączenie możliwości obsługi skryptów JavaScript oraz zapisu plików Cookies. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Podejmujemy wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i interfejsu naszego sklepu internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązujemy się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie zgłoszone przez użytkowników nieprawidłowości i problemy techniczne. Powyższe dotyczy również możliwości zapisania się do newslettera lub opcjonalnej możliwości założenia konta klienta – jeżeli usługi te są świadczone w ramach naszego sklepu. O wszelkich wykrytych nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu i usług naszego sklepu internetowego mogą nas Państwo powiadomić za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w punkcie powyżej. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z technicznym funkcjonowaniem serwisu sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.

12. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Informujemy, że Konsumentom przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl [https://www.uokik.gov.pl/] w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich [https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php]”.

Ponadto pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr [https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL] Konsumenci mają dostęp do internetowej platformy rozstrzygania sporów konsumenckich (tzw. platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Skorzystanie z ww. pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń i rozstrzygania sporów jest dobrowolne i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu (Konsument i sprzedawca) wyrażą na to zgodę.

Zobowiązujemy się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów między naszym przedsiębiorstwem,
a Konsumentem jest: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu, Adama Mickiewicza 1, 45-367 Opole, http://opole.wiih.gov.pl/.

13. OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość e-mail z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io

5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. 

6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

14. OBNIŻENIE CEN

 W przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru obok informacji o obniżonej cenie będziemy uwidaczniać również informację o najniższej cenie tego towaru jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

Jeżeli dany towar lub dana usługa są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie będziemy uwidaczniać również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie od dnia oferowania tego towaru lub tej usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

Powyższe nie ma zastosowania do obniżek:

- personalizowanych np. za zapis do newslettera, otrzymanie bonu zniżkowego na kolejne zakupy, z okazji urodzin itp,

- w związku z przystąpieniem do programu lojalnościowego.


15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia ustawowych praw Konsumenta. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z prawami Konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów – w miejsce zakwestionowanych postanowień Regulaminu stosowane będą zawsze ustawowe regulacje.

Jeżeli są Państwo Przedsiębiorcą, wówczas dla wszystkich umów zawartych z nami obowiązuje prawo polskie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

Jeżeli są Państwo Przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub wyodrębnionym podmiotem publiczno-prawnym, sądem wyłącznie właściwym dla rozstrzygania wszystkich sporów wynikających
ze stosunków umownych między nami i Państwem będzie sąd właściwy dla naszej siedziby. Zdanie poprzednie nie dotyczy osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego
w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego.

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy.

 

 Odstąpienie od umowy:

1.       Prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia doręczenia rzeczy, przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy Indywidualnemu bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

2.       W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

3.       Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną na adres: „RBLINE Bartosz Ryszka” ul. Kępska 12, 45-130 Opole, e-mail: biuro@rbline.pl.

4.       Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz odstąpienia znajdą Państwo tutaj: POBIERZ

5.       Jeżeli prześlą Państwo formularz odstąpienia od umowy e-mailem, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy również e-mailem.

6.       Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.       Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: „RBLINE Bartosz Ryszka” ul. Kępska 12, 45-130 Opole niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali Państwo Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli odeślecie Państwo towar przed upływem terminu 14 dni.

8.       Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

  1. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Kupujący również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

10.    W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

11.    Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W przypadku płatności „za pobraniem zwracamy płatność na wskazany przez Państwa numer konta bankowego wskazany w formularzu odstąpienia od umowy. W przypadku płatności kartą, dokonujemy zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

12.    Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13.    Zwrot pełnej kwoty zakupu dochodzi do skutku tylko w przypadku zwrotu towaru w takim samym stanie jak w chwili wydania towaru klientowi. Zwrotom podlegają również produkty rozpakowane, bez oryginalnego opakowania, o ile noszą one wyłącznie takie ślady korzystania, które wynikają z użycia ich w sposób konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania. Jeżeli na produkcie widoczne będą ślady użytkowania, zwrot pełnej kwoty nie dochodzi do skutku, a klient zobowiązany jest ponieść koszty zmniejszenia wartości zwracanego przedmiotu lub ponownego odesłania przesyłki do klienta.

  1. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Kupujący również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

 

REGULAMIN NEWSLETTERA

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z  Newslettera sklepu internetowego prowadzonego pod adresem https://rbline.pl/ przez Bartosza Ryszkę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „RBLINE Bartosz Ryszka” ul. Kępska 12, 45-130 Opole, NIP: 7542138394, REGON: 160340714 i obowiązuje od dnia 01.01.2023 roku.

Kontakt z Bartoszem Ryszką prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „RBLINE Bartosz Ryszka” jest możliwy pod adresem ul. Kępska 12, 45-130 Opole, tel: +48 77 555 91 30 oraz +48 796 224 537  e-mail: biuro@rbline.pl.

§ 1
PODMIOT REALIZUJĄCY USŁUGĘ

Usługa Newsletter realizowana i udostępniania jest przez Bartosza Ryszkę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „RBLINE Bartosz Ryszka” ul. Kępska 12, 45-130 Opole, NIP: 7542138394, REGON: 160340714 zwanego dalej w treści umowy „RBLINE”.

§ 2
USŁUGA NEWSLETTER

Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez RBLINE za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, m.in. informacji handlowych, marketingowych, branżowych, , w formie wiadomości e-mail w celu marketingu bezpośredniego produktów RBLINE.

RBLINE wskazuje, iż usługa Newsletter jest świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

Dostawą usługi newsletter jest mailchimp

§ 3
WARUNKI TECHNICZNE

W celu skorzystania z usługi Newsletter niezbędny jest:

- komputer, laptop bądź inne urządzenie z dostępem do sieci internet,

- aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

- klawiaturę bądź inne urządzenie umożliwiające wypełnienie formularzy elektronicznych,

- dostęp do aktualnej przeglądarki internetowej.

§ 4
CZYNNOŚCI REJESTRACYJNE

Celem skorzystania z usługi Newsletter konieczne jest wykonanie przez Użytkownika czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.rbline.pl polegających na wskazaniu adresu poczty elektronicznej w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej www.rbline.pl, wyrażenie zgody na otrzymywanie na wskazanych w formularzu adres e-mail informacji handlowych drogą elektroniczną, zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, kliknięcie przycisku „Zapisz się”, kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanej przez RBLINE wiadomości elektronicznej o tytule „Potwierdzenie rejestracji”.

Kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację implikuje dodanie adresu e-mail Użytkownika do listy użytkowników Newslettera RBLINE (mechanizm double opt-in). RBLINE wskazuje, że adres e-mail Użytkownika służy wyłącznie wysyłaniu Użytkownikowi wiadomości zawierających informacje o których mowa w § 2.

Czynności opisane w niniejszym paragrafie są konieczne do świadczenia na rzecz Użytkownika usługi Newsletter.

Newsletter będzie wysyłany do czasu zakończenia subskrypcji przez Użytkownika, wycofania przez niego zgody lub zaprzestania wysyłania newslettera przez Administratora.

§ 5
ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Bartosza Ryszkę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „RBLINE Bartosz Ryszka” ul. Kępska 12, 45-130 Opole, NIP: 7542138394, REGON: 160340714. Użytkownik może skontaktować się z RBLINE wysyłając wiadomość e-mail na adres biuro@rbline.pl. Więcej informacji odnoszących się do polityki prywatności RBLINE, Użytkownik znajdzie pod adresem https://rbline.pl/firma/polityka-prywatnosci-7.

§ 6
PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik może w każdej chwili żądać od RBLINE dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, jak również posiada prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
2. Ze względu na przetwarzanie danych osobowych, Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku uznania, że RBLINE przetwarzając dane osobowe narusza przepisy prawa Użytkownik prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych ten fakt pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które zostało dokonane na podstawie zgody Użytkownika udzielonej przed jej wycofaniem.

§ 7
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Użytkownika tj. imię, adres e-mail przetwarzane są przez RBLINE w związku z korzystaniem z usługi Newsletter.
2. Przekazanie danych osobowych, a także wyrażenie zgody w zakresie udziału w usłudze Newsletter jest dobrowolne ale niezbędne do wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody, a także uzasadnionego interesu administratora oraz w celu dochodzenia roszczeń w związku z wysyłką newslettera. .
3. Dane osobowe uzyskane w związku z korzystaniem usługi Newsletter, przechowywane są do momentu wycofania przez Użytkownika zgody.
4. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane do przedsiębiorstw obsługujących RBLINE w zakresie prawnym, marketingowym oraz teleinformatycznym.
5. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państw trzecich.

§ 8
ZMIANA ADRESU ORAZ REZYGNACJA

1.Użytkownik może w każdy momencie, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, a także bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres e-mail na których wysyłana jest wiadomość w ramach usługi Newsletter bądź zrezygnować z usługi Newsletter. 
Rezygnacja z usługi Newsletter następuje po „kliknięciu” w w/w usłudze – „wypisać się z listy”

 

§ 9
ZAKAZ DOSTARCZANIA INFORMACJI BEZPRAWNYCH

W związku ze świadczeniem przez RBLINE usługi Newsletter, Użytkownik nie może dostarczać RBLINE informacji oraz przekazywać treści o charakterze bezprawnym.

§ 10
REKLAMACJA

1. Wszelkie reklamacje dotyczące usługi Newsletter, Użytkownik może składać na adres e-mail RBLINE, tj. biuro@rbline.pl oraz telefonicznie pod numerem +48 77 555 91 30 oraz +48 796 224 537.

2. Reklamacja o której mowa w ust. 1, winna w szczególności zawierać:
• adres e-mail wskazany podczas rejestracji do usługi Newsletter;
• adres e-mail bądź inny adres korespondencyjny, na który RBLINE ma przekazać odpowiedź
na reklamację;
3. preferowany przez Użytkownika sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji;
4. opis sprawy, której dotyczy reklamacja
3. Termin rozpatrzenia reklamacji oraz udzielania odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia wynosi 14 (słownie: czternaście) dni od dnia złożenia reklamacji.
4. RBLINE poinformuje Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji zgodnie z danymi wskazanym
w zgłoszeniu.
5. W sytuacji w której zgłoszenie reklamacji dotknięte jest brakami, RBLINE poinformuje Użytkownika na adres wskazany w zgłoszeni o konieczności jej uzupełnienia.

Wzór formularza reklamacyjnego jest dostępny z linku POBIERZ

§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. RBLINE zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
2. O konieczności zmian niniejszego Regulaminu oraz o treści zmian, Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez umieszczenie na stronie www.rbline.pl informacji o zmianie, zawierającej treść nowego Regulaminu.
3. Użytkownicy korzystający z usługi Newsletter zostaną dodatkowo poinformowani poprzez przesłanie na adres e-mail podany podczas rejestracji, informacji o zmianie niniejszego Regulaminu oraz treść nowego Regulaminu.

Produkt został dodany do schowka
Produkty dodane do porównania