POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właścicielem niniejszego Sklepu Internetowego rbline.pl oraz przyjmującym zamówienie jest:

RBLINE Bartosz Ryszka
ul. Kępska 12
45 - 130 Opole
zwana w dalszej części sklepem rbline.pl .

Kontakt do Sklepu rbline.pl :

RBLINE Wyłączne przedstawicielstwo Roline w Polsce
ul. Kępska 12
45 - 130 Opole
adres email: biuro@ rbline.pl
www. rbline.pl
tel: +48 77 / 55 59 130

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego rbline.pl , składania zamówień na towary dostępne w sklepie internetowym rbline.pl , dostarczania zamówionych towarów do Klienta, płatności za zakupione towary, anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

Z chwilą zaznaczenia przez nowego Klienta sklepu rbline.pl , podczas procesu rejestracji, wymaganej rubryki: "Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem sklepu rbline.pl i akceptuję jego warunki", Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią w/w Regulaminu oraz zaakceptował zawarte w nim postanowienia.

Sklep internetowy rbline.pl prowadzi sprzedaż towarów przedstawionych w ofercie rbline.pl , za pośrednictwem Internetu.

Zawartość sklepu rbline.pl jest informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy, a jedynie złożenie oferty zakupu zamawianego towaru.

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Zamówienia można składać poprzez formularz zamówień znajdujący się w sklepie internetowym i pocztą elektroniczną na adres: biuro@ rbline.pl - 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

rbline.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.

Przez złożenie zamówienia w sklepie internetowym należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej.

Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia dokumentu sprzedaży. Klient może zrezygnować ze złożonego zamówienia zanim zostanie ono wysłane telefonicznie pod numerem: +48 77 / 55 59 130 lub pocztą elektroniczną(e - mailem) pod adresem: biuro@ rbline.pl . Klient nie może anulować zamówienia ani wprowadzić zmian do zamówienia, które już zostało wysłane.

Termin dostarczenia przesyłki klientowi jest równy sumie czasu realizacji zamówienia i deklarowanego czasu dostawy przesyłki Pocztą Polską lub kurierem. W przypadku zamówień łączonych, obejmujących towar o różnym czasie realizacji, czas realizacji całego zamówienia odpowiada najdłuższemu z podanych terminów realizacji zamówienia (tj. terminowi podanemu dla towaru o najdłuższym czasie oczekiwania na realizację). W przypadku płatności przelewem bankowym termin dostarczenia przesyłki ulega wydłużeniu o czas upływający od chwili wysłania e - maila z prośbą o przelew do momentu wpłynięcia wymaganej rachunek bankowy rbline.pl .

Ceny towarów znajdujących się w ofercie rbline.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki rbline.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

rbline.pl zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty, wprowadzania nowych towarów i zmian w ofercie, wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bez uprzedzenia.

WARUNKI DOSTAWY

Do każdego zamówienia doliczane są koszty dostawy przesyłki w formie zryczałtowanej opłaty. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób. Koszt dostawy ponosi klient.

rbline.pl może zawiesić pobieranie zryczałtowanej opłaty za koszt dostawy umieszczając stosowną informację na stronie sklepu.

Termin dostarczenia przesyłki przez Pocztę Polską wynosi od 2 - 7 dni roboczych, w zależności od wielkości, miejsca dostawy, a firmą kurierską - do 2 dni roboczych. rbline.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez Pocztę oraz firmy kurierskie.

SPOSOBY PŁATNOŚCI

Płatność za zamówiony towar może nastąpić w następujących formach: - przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na wskazany przez rbline.pl rachunek bankowy.

Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane tylko przelewem. Do wartości zamówienia doliczane są odpowiednie opłaty za dostawę przesyłki za granicę.

Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT, paragonem lub WZ. Dokumenty są wystawiane bez podpisu Zamawiającego. W przypadku faktury VAT wystawianej dla Klienta - Przedsiębiorcy, w/wwinien dokonując zamówienia wypełnić pola "Dane do faktury" w formularzu rejestracyjnym. Powyższy brak może zostać sanowany przez Klienta przy złożeniu kolejnego zamówienia, a zamieszczone jużdane w przedmiotowym polu Klient jest uprawniony edytować, uzupełniać, usuwać w każdym czasie.

WARUNKI REKLAMACJI

Klient ma prawo do złożenia reklamacji z powodu wad fabrycznych zamówionego towaru, w razie stwierdzenia jego niezgodności z umową, nie późŸniej jednak niż w ciągu dwóch lat od dnia wydania towaru.

W przypadku reklamacji należy niezwłocznie skontaktować się z rbline.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@ rbline.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 77 555 91 30. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, numer dowodu zakupu oraz opisać przedmiot reklamacji.

Przesyłki odsyłane za pobraniem bez uzgodnienia ze rbline.pl nie będą przyjmowane.

Reklamacje będą rozpatrywane do 14 dni roboczych. W przypadku reklamacji rozpatrzonych pozytywnie produkt uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe a zamówienie zostało wcześniej opłacone, rbline.pl zwróci Klientowi równowartość ceny produktu wraz z faktycznie poniesionymi kosztami dostawy reklamowanego towaru niezwłocznie, najpóźŸniej w terminie 14 dni na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego. Sklep rbline.pl może również zaoferować Klientowi inne, dostępnew Sklepie rbline.pl towary, jeżeli takie rozwiązanie będzie satysfakcjonujące dla Klienta.

Sklep rbline.pl informuje, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Klient jest uprawniony do odstąpienia od zawartej umowy, bez podania przyczyny i ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów, w terminie 14 dni, który rozpoczyna swój bieg:
- dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoŸnik,
a w przypadku umowy, która:obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach –
- od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
- dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

Akceptując regulamin sklepu internetowego rbline.pl Klient oświadcza, że zapoznał się z jego treścią, w szczególności, że został poinformowany o treści przysługującego mu prawa odstąpienia od zawartej umowy.

Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży może nastąpić poprzez:
- wypełnienie formularz w przedmiocie odstąpienia od umowy dostępnego na stronie rbline.pl , w zakładce Regulamin sklepu (na dole strony).
- złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres mailowy rbline.pl, tj. biuro@rbline.pl o treści wskazanej w zakładce, o której mowa powyżej.

rbline.pl niezwłocznie po otrzymaniu od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy, prześle potwierdzenie jego otrzymania, w tym na życzenie Klienta, także w formie papierowej.

Klient ma obowiązek niezwłocznie zwrócić zakupiony towar na adres kontaktowy rbline.pl wskazany na stronie internetowej sklepu lub przekazać go osobie upoważnionej przez rbline.pl do odbioru, jednak nie późŸniej niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

Zwrot zakupionego towaru jest możliwy wyłącznie w przypadku, jeżeli zakupiony towar nie uległ zniszczeniu w całości lub w części, nie nosi żadnych śladów kopiowania, użytkowania. Towar podlegając zwrotowi winien być umieszony w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu, a także odpowiednio zapakowany i oznaczony, aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia w transporcie. Klient ponosi bezpośrednie kosztu zwrotu zakupionego towaru.

Zwracany towar należy odsyłać wraz z dokumentem potwierdzającym jego zakup oraz numerem rachunku bankowego Klienta, na który zostanie dokonany zwrot płatności za zakupiony towar w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy. Na życzenie Klienta, a także w wyjątkowych wypadkach (w szczególności przy braku wskazania rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot środków) uiszczona cena za zakupiony towar będziezwracana przekazem pocztowym na adres wskazanym w zamówieniu. rbline.pl po otrzymaniu i sprawdzeniu zwróconego towaru, wystawi, w przypadku Klientów - Przedsiębiorców fakturę korygującą i wyśle oryginał i kopię tej faktury do Klienta. Klient zobowiązany jest do podpisania i odesłania na adres rbline.pl kopii faktury korygującej. Po otrzymaniu podpisanej kopii podpisanej faktury korygującej rbline.pl gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz podanego adresu poczty elektronicznej przez rbline.pl w celu realizacji złożonego zamówienia. Podczas rejestracji w rbline.pl Klient może dobrowolnie wyrazić również zgodę na przetwarzanie jego danych w celach marketingowych i promocyjnych, w tym przesyłania biuletynu informacyjnego rbline.pl zawierającego informację handlową, o której mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18.07. 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422, ze zm.) oraz ustawy o ochronie danych osobowych, w zw. z RODO jest nowa i jest z dnia 10.05.2018r. (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24). Klientowi przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania, wstrzymania ich przetwarzania, a także całkowitego ich usunięcia, oraz prawo rezygnacji z zamówionych usług promocyjnych.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23.04.1964r. - Kodeks Cywilny (Dz.U.2014.121, ze zm.), a także ustawa z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.).

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów jest sąd ustalony zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

POBIERZ

Produkt został dodany do schowka
Produkty dodane do porównania

Strona korzysta z plików cookie
w celu realizacji usług zgodnie
z Polityką Prywatności.